خدا (ج) ملا یک را افرید تا بر اساس اراده خدا (ج) درعالم تکوین وعالم تشریع ودرکون نظم واداره را بر پا دارند.وبامرخدا (ج) در تمام حوادث ورویدادهای عالم طبعیت ملک بخصوص مو ظف وموکل شده است تا دستورالله را انجام دهند و لحظه عصیان نکنند وخلقت ملا یک را درنکات ذیل میتوان تذکرداد.

 الف . ملا یکه واسطه ها است : زیرا ملایک مو جودات شریف ومکرم ، واسطه بین خداواین عالم محسوس هستند طوریکه هیچ حادثه ای ازحوادث وهیچ واقعه ای مهم ویاغیرمهم نیست مگرانکه ملایکه دران دخالتی دارند ویک ویا چند فرشته موکل ومامورآنند اگرآن حادثه فقد یک جنبه داشته با شد یک فرشته واگر چند جنبه داشته باشد چند ملک موکل برآنند و.آفریدن ملایکه واضحترین دلیل براین است که درعالم طبعیت قوانین فطری، وسایط به أذن خداوند(ج)  تاثیر گذاراست.

 ب : ملایکه بنده گان مطیع وفرمان بردارهستند که کوچکترین عصیان نمی کنند.  ازمطلب هذامعلوم میشود ملایکه نفسیت مستقل ندارند ودارای اراده مستقل نیستند که بتوانند غیرازآنچه که خدا(ج) اراده کرد ه اراده کنند. پس ملایکه در هیچ کاری استقلال ندارند وهردستوری را که خدا(ج) به ایشان تحمیل کند تحریف نمیکنند وکم وزیادش نمیسازند ودراین مورد خدا(ج) چنین فرموده است(لا یعصون ماأ مرهم و یفعلون ما یؤمرون).   ( سوره تحریم آیه 6 )

ترجمه« خدایتعالی درانچه امرشان کند نا فرمانی نمی کنند » وآیت مبارک خوبترین تعلیم واموزش برای بشر وگروه جنیان ( پریان ) است که فرشتگان لحظه عصیان نمیکنند وبا مرخدا(ج) پابند هستند.چه بهتراست که انس وجن دارای چنان صفات خجسته ونیکوبا شند صفات اطا عت واجتناب ازعصیان وعظمت وبزرگی الله را در نفس خویش جا دهند وبراوامرالله (ج) متمسک شوند واز نواهی اش با طوع ورضا منع شوند وکمال بنده گی هم دراطا عت وفرمان بری است.

ج : ملایک با همه کثرتی که دارند دارای مراتب مختلفی ازنظر بلندی و پاینی دارند. برخی ما فوق دیگر وجمعی نسبت بما دون خود امرند و ان دیگران ما مور و مطیع اند وان ملک که امر است با مرخدا امر میکند وحا مل امرخدا بسوی ما مورین است و مامورین هم بد ستور خدا(ج) مطیع وفرمان برداری آمرند خدا وند (ج) از گفتارفرشتگان چنین حکایت فر مودند  .

( وما منا الا له مقام معلوم) صا فات 164)« هیچ یک از ما نیست مگر اینکه مقامی معلوم دار د» واین هم درس و تعلیم برای بشر است که در بوجود اوردن نظم درزندگی دارای تشیکلات و مراتب واطاعت با شند .

د:  ملا یکه هر گز شکست نمی خورد . چون ملا یکه با امرخدا(ج)عمل میکنند هرگزشکست نمی خورند بشهادت این فرموده الله (وماکان الله لیعجزه فی السماوات ولا فی الارض.. فا طر ایه )42« خدا هرگز چنین نبوده که چیزی در اسمان و زمین اورا عا جزکند» چون افعال واعمال فرشتگان طبق دستورالله(ج) صورت میگرند بابناءً نفی عجز دراجراء قوانین در آیت فوق به الله نسبت داده شده است .

توضیح بیشتر : 

خدا(ج) ملا یکه را ازنورافریده است وبرخی ملا یکه ازکلمات تسبیحات(سبحانک اللهم) افریده شده است وملایکه جسمانی نمی باشد باین معنی وجودشان ازماده بودن منزه است چون جسمانیت ماده است وماده درمعرض زوال و فساد و تغیر هستند و نیز کمال در ماده به شکل تدریجی میباشد قسمیکه دروجودورشد وکمال بشریت مشاهده میگردد ولی ملا یکه این طور نبوده است زیراملایک ازنفس، مذکر ومونث بودن منزه اند ودر میان فر شتگان مرگ ومیرنمی باشد تولد وتناسل نمی با شد.نفس، خوردونوش ندارند واز این صفات منزه افریده شده اند ...خدا(ج) ملایکه را مستقلاً برای عبا دت و انواع مشا غل و تنظیم امور وایجاد حوادث و اطاعت و امتثال امر و امثال ان --- افریده است.

 قر آن و ملا ئیک :

در قر آنکریم آیا ت فراوان در باره ملا یک  نازل شده است و لی با ستثنا ( دو ملک یعنی ( جبریل و میکا یل (ع)  ) هیچ یک از ملایک را نام نبرده است تنها در قر ان چهار نوع ملایک با عتبار وظایف شان ذکر گردیده است .

1- ملا یک سفره: که در سوره نا زعات اسم این طایفه ازملایک بعبارت(سفرة کرام برره) تذ کر یا فته است.واین فرشتگان،کرام الکا تبین هستند که تمامی کردار واعمال ومعقولات بشری را می نویسند وقتیکه خواستند به حضورالله (ج)عرضه نمایند.اعمال مبا حه ما نند بیا ، برو و بنیشین را از کتاب شان محو میکنند واعمال و اقوال و افعال که حکم ، ثواب، جزاء بر ان مرتب میشود ثابت میدارند .

2-کرو بیان یا حمله عرش الهی یا فر شتگان مقرب: در روایت امده است اکنون عرش الله راهشت ملک حمل میکنند اما درروز که قیا مت قایم میشود نیز هشت ملایکه عرش الهی راحمل وبه میدان حشرفرود میآورند.

3-رقیب وعتید: در سوره(ق) ذکر شده است.اینها فرشتگان اند که برای محا فظت انسان وسا یرمخلو قات موظف میبا شند مانند اینکه انسان راازافتیدن ازگزیدن واز روبرو شدن با حوادث گوناگون نگهداری میکنند جزاز ان چیزیکه خدا وند(ج) برایش مقدرفرموده است

4-فرشتگان موکل بقبض روح و فرشتگان موظف بأخذ ا طلاعات درقبر بنام منکر و نکیر، بشیرومبشر فرشتگان دوزخ بنام زبا نیه وفرشته وحی برانبیاء (ع) روسای فرشتگان چار فرشته است که سه ان موظف به حیات واعمال مربوط به زنده گی است ما نند جبر یل (ع) میکایل (ع) و اسرا فیل (ع)

ا لف جبر یل(ع) دارای (600 ) ششصد بال است که حضرت محمد ( ص) در طول نبو ت شان دوبار جبر یل (ع) را بصورت اصلی اش دیده است یکمر تبه بعد از فترت و حی و باردوم درشب معراج وجبریل ملک موظف بآوردن وحی الهی بر انبیاء(ع) است که توسط وحی الهی قلب و دل هازنده میگردد. درسوره مبا رک ( یس) میفر ماید( لینذرمن کان حیا) قران بخاطر نازل شده تا با ثر هدایتش دل هارا زنده سازد .

ب-  میکایل فرشته است که موظف به باد و باران میباشد که توسط ان نبا تات واشجاروسایر اشیای قابل رشد جا مه حیا ت می پوشند وازفیض ان همه مخلوقات بهره مند میشوند و گیا هان گام زندگی می بردارند.

ج—اسرافیل ، فر شته مو کل به نفخ صور است که توسط ان مرده ها حیات دو باره به تن میکنند و در حدیث مبا ک امده است اسرا فیل دو مر تبه نفخ صور میکند  در میان ان دو نفخ شش ماه فا صله است در نفخ اول همه خلایق میمر ند و در نفخ دوم تمام خلایق که در زمین زند گی کر دند دو باره زنده میگر دند و بطرف میدان حشر جمع میشوند .

د- فر شته چهارم در حدیث پیا مبر(ص)  بنام اسماعیل یا د شده است اما درتورات بنام عزرایل امده است که فر شته ای است موظف به قبض ارواح تمام خلایق ، البته درحدیث چنین امده است اسما عیل فرشته مو ظف به قبض ارواح خلایق تحت فر مان خود یک صد هزارملک دارد که هرکدام از انها یکصد هزارملک تحت امرخوددارند تنهاعزرایل یا اسماعیل قبض روح نمیکنند بلکه جماعت ازفرشتگان به قبض روح یک ادم میا یند.اما اکنون با ید گفت در قرانکریم کلمه (توفته رسلنا) امده است « فرشتگان ما جان وارواح شان را) میگردند کلمه رسول جمع است که چندین فرشته به قبض رو ح یک آدم میا یند.

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ساعت 20:46  توسط حسن سرداري  |